Shanghai Clirik Machinery Co. Ltd.,
Name
shanghai Clirik machinery
local
Shanghai,China